Col·labora amb nosaltres

A) DRETS DE PUBLICACIÓ I DIFUSIÓ:

Tots els continguts d’aquesta web es publiquen sota una llicència d’ús i distribució “Creative Commons Reconeixement- No Comercial 4.0 Internacional” (CC-BY-NC 4.0). 

 

B) NORMES PER A AUTORS:

B1) Normes generals per a tots els autors:

1. Els autors d’articles, entrevistes, crítiques de cinema i esdeveniments publicats a la web El Principat. Portal Digital d’Història  són els únics i exclusius responsables de les seves opinions.

2. L’autor o autors han de signar els escrits en el començament dels mateixos amb el seu nom real, mai amb pseudònims.

3. Els escrits han de ser originals i inèdits.

4. Mentre l’escrit es trobi en procés d’avaluació per part de la redacció de la web El Principat. Portal Digital d’Història, aquest no s’haurà de sotmetre a la consideració d’altres mitjans de publicació digitals o en paper.

5. La temàtica dels treballs ha d’estar relacionada amb l’àmbit històric.

6. El nivell de tecnicisme de l’escrit s’ha d’adequar al d’una publicació dirigida a un públic general, mantenint sempre el rigor acadèmic.

7. Totes els escrits han de tenir una extensió mínima de 4.000 caràcters i una màxima de 10.000, incloent-hi, en tots dos casos, espais i les notes a peu de pàgina.

8. Els textos poden ser escrits en els següents idiomes:  català o castellà. En ambdós casos, s’han de presentar amb un grau de correcció lingüística (ortogràfic i sintàctic) òptim. 

9. Els textos poden contenir notes a peu de pàgina. Aquestes només poden ser referències bibliogràfiques, mai aclariments o informacions addicionals.

10. Els textos s’han d’enviar en format Word.

11. Els escrits han d’anar acompanyats d’una imatge (en cas d’haver estat descarregada de la xarxa, s’ha d’adjuntar l’enllaç). La imatge ha de ser de domini públic i s’ha d’escriure una breu explicació d’aquesta (amb un màxim de 40 paraules). La redacció de la web El Principat. Portal Digital d’Història es reserva el dret d’escollir una altra imatge, si no considera adequada la que ha enviat l’autor.  

12. En el mail on s’adjunta el treball i la imatge, han d’anar explicitats el nom i cognoms de l’autor, la seva titulació (si s’escau), el seu document nacional d’identitat i un número de telèfon de contacte.

13. La redacció de la web El Principat. Portal Digital d’Història  es reserva el dret de no publicar els articles que no acompleixin la present normativa general, així com les especifiques de cada àmbit de publicació del portal web (més avall explicitades), o d’adaptar-los als criteris establerts. També es reserva el dret de flexibilitzar la predita normativa, en cas que resulti necessari.

14. La redacció de la web El Principat. Portal Digital d’Història  es reserva el dret de no publicar els articles, encara que compleixin la normativa, per raó de manca de rigor acadèmic en el seu contingut.

15. La correspondència amb els autors es farà sempre mitjançant el mail amb el qual van enviar l’article. A través d’aquest, s’informarà els autors tant de l’acceptació o rebuig dels seus articles, com de si han de fer cap modificació perquè l’article pugui ser publicat.

16. Enviar l’article a la següent direcció: direccio@elprincipat.cat

 

B2) Normes específiques per a autors d’articles dels historiadors:

Els autors han de tenir en compte les normes generals (B1), sumades a les que a continuació s’enumeren:

1. Els autors han de ser doctors, llicenciats o graduats en Història. Han d’indicar quin títol posseeixen en els seus articles. Per a la seva acreditació, es requereix una imatge escanejada del certificat del títol corresponent que acompanyi l’article.

 

B3) Normes específiques pels articles dels estudiants universitaris:

Els autors han de tenir en compte les normes generals (B1), afegides a les que a continuació s’enumeren:

1. Els autors han d’acreditar que estan realitzant estudis universitaris, mitjançant una imatge escanejada de la matrícula de l’any corresponent que acompanyi l’article.

 

B4) Normes especifiques per a autors d’articles realitzats per investigadors no llicenciats o graduats en Història:

Els autors han de tenir en compte les normes generals (B1), sumades a les que a continuació s’enumeren:

1. Els autors han d’enviar una imatge escanejada del seu document nacional d’identitat.

2. Han d’informar de la seva titulació acadèmica en cas de posseir-ne.

 

B5) Normes específiques per a autors de crítiques de cinema històric:

Els autors han de tenir en compte les normes generals (B1), sumades a les que a continuació s’enumeren:

1. Els autors han d’enviar la documentació pertinent escanejada que es demana a les normes específiques (B2, B3 o B4) depenent de si són historiadors, estudiants o investigadors.

 

C)  CITACIONS I REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES:

 

C1) Les citacions textuals literals

Han d’anar en cursiva i entre cometes altes (“”) o baixes (<< >>). L’autor i la procedència de la citació han de ser indicats en una nota a peu de pàgina, excepte en les crítiques de cinema històric i novel·la històrica, en les quals, les predites referències a la cita es faran a continuació i entre parèntesis, indicant: autor, obra i any, tot separat per punts.

 

C2) Referències bibliogràfiques a peu de pàgina:

 S’han de fer segons la norma ISO-69O.